วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  
 

2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1  คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมีธรรมาภิบาล
2.1.2  คนชุมชนและสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเป็นสุข
2.1.3  เศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีความอุดมสมบูรณ์ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน


2.2  เป้าหมายหลัก
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในขั้นตอนต่อไปของการจัดทำร่างรายละเอียดของแผนฯได้แก่
2.2.1  สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
2.2.2  ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
2.2.3  โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
2.2.4  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2.2.5  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น