วิสัยทัศน์   
 

"ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคุณภาพ
การบริหารจัดการดีแบบมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมดี"