แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

การพัฒนาประเทศให้มั่นคงสังคมสงบสันติและประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้างทิศทางการพัฒนาประเทศ ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งรวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลำดับความสำคัญสูงประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์คือ
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน