ร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 

ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (กรอกข้อมูลที่นี่)

หรือสายด่วนร้องเรียน/ร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
โทร. 045-826-237

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทร
นายสำนัก  ปูพบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
097-332-6179
นายอัมพร  กตะศิลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน 
064-525-5599
นายบุญสืบ  พาหา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน 
081-389-2401
นายบุญเลื่อน  ปูพบุญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน 
065-062-4288
นางนริสรา  พลทองมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน 
098-796-4587
นางธนาวดี  ถิระสานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน 
081-161-5021
นางภัทรวดี  พานจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด 
061-459-4665
นางอำไพวิทย์  โกษาผล
ผู้อำนวยกองคลัง 
081-065-6832
นายสมยศ  บุญราช
ผู้อำนวยการกองช่าง 
081-999-1037
นางสาวฉัตรมณี  รัตนวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
064-835-3326 
นางสาวนัทธ์ภัทร์  พันธ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
062-993-6391
นายสามารถ  ทองดี
นิติกรชำนาญการ 
081-732-9929