คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 

- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน
  (กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
)
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น