ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

- พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554
- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พ.ศ. 2562