แผนผังหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายสำนัก ปูพบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
Click ดูประวัติ
นายบุญสืบ พาหา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
Click ดูประวัติ
นายอัมพร กตะศิลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
Click ดูประวัติ
นายพงษ์พิพัฒน์ ปูพบุญ
เลขานุการนายก อบต.เมืองแคน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม