แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภา อบต
Click ดูประวัติ
นายฉวี โสหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
Click ดูประวัติ
นายสุริยัน ชุมจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
Click ดูประวัติ
นางประกาย ไกรวิเศษ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 1
Click ดูประวัติ
นายอานนท์ ปูพบุญ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 1
Click ดูประวัติ
นางบุญแทน แก้วใสย์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 2
Click ดูประวัติ
นางครองเกียรติ แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 3
Click ดูประวัติ
นายคำม้วน พาหา
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 3
Click ดูประวัติ
นายฉวี รัตนวัน
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 4
Click ดูประวัติ
นายมานิตย์ รัตนวัน
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 4
Click ดูประวัติ
นายทอง แจ่มศรี
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 5
Click ดูประวัติ
นางจรัสโสม ปูพบุญ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 5
Click ดูประวัติ
นายคำมี แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 6
Click ดูประวัติ
นายเชียร ถมคำ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 6
Click ดูประวัติ
นายบุญธรรม ปิยะวงศ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 7
Click ดูประวัติ
นายทองใบ วรรณวงษ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 7
Click ดูประวัติ
นายอุดมรัก วิวัน
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 8
Click ดูประวัติ
นายสำเภา ปิยะวงษ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 8
Click ดูประวัติ
นายหมุน สิงห์คำ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 10
Click ดูประวัติ
นายบุญธรรม ปิยะวงค์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 10
Click ดูประวัติ
นายสมัน ทีคา
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 11
Click ดูประวัติ
นายทองใบ ชุมจันทร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 11
Click ดูประวัติ
นางพวงพันธ์ ถ้ำทอง
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 12
Click ดูประวัติ
นายทองแดง อรรคบุตร
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 12
Click ดูประวัติ
นายสง่า ชุมจันทร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 13
Click ดูประวัติ
นายบุญเรือง แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 14
Click ดูประวัติ
นายคำพอง คำพระ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 14
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม