แผนผังหน่วยงาน
สำนักงานปลัด
Click ดูประวัติ
นางนริสรา พลทองมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นางธนาวดี ถิระสานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นางภัทรวดี พานจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Click ดูประวัติ
นางพัชรียา เขตนิมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ศรี ช่วยสุข
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวปริษา นนทะวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายบุญมี วรรณวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวญาณิศา แจ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายชัยวัฒน์ สุนทรธีรกุล
พนักงานขับรถ
Click ดูประวัติ
นายไพรวัน ปิยะวงษ์
พนักงานดับเพลิง
Click ดูประวัติ
นายเลิศ แก้วใสย์
นักการภารโรง
Click ดูประวัติ
นายพนมทวน ปูพบุญ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางสาววิลาสินี โพธิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเกษตร
Click ดูประวัติ
นายจิรชัย แก้วใสย์
คนงานทั่วไป
นางสาวศิราณี ศรีธรราษฎร์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
Click ดูประวัติ
นายไพรัช แก้วใสย์
คนงานทั่วไป(ยาม)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม