แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางอำไพวิทย์ โกษาผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวทิพยาภา จันทร์แจ้ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอาริยา พรรษา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายทวีกฤต จันทร์อ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม