แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวฉัตรมณี รัตนวัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นายพิทักษ์สิน จำปี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางผ่องเพ็ญ ไกรวิเศษ
ครู
นางสาวหัทยา ยางงาม
ครู
นางสุวรรณ สองสี
ครู
นางสาวไพรวัลย์ คำแก้ว
ครู
นางสาวฉัตรฐิยา พาหา
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวกานต์มณี ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสมพร สิงห์คำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา ปิยะวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรวิไล สมบัติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม