แผนผังหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม
Click ดูประวัติ
นางสาวนัทธ์ภัทร์ พันธ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
Click ดูประวัติ
นายพินิจ อรรคบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายอภิสิทธิ์ วรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม