ชื่อ : นายสำนัก ปูพบุญ
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญสืบ พาหา
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอัมพร กตะศิลา
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฉวี โสหา
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุริยัน ชุมจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางประกาย ไกรวิเศษ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอานนท์ ปูพบุญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุญแทน แก้วใสย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางครองเกียรติ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคำม้วน พาหา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายฉวี รัตนวัน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานิตย์ รัตนวัน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทอง แจ่มศรี
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางจรัสโสม ปูพบุญ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคำมี แสงแก้ว
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเชียร ถมคำ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญธรรม ปิยะวงศ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทองใบ วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอุดมรัก วิวัน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสำเภา ปิยะวงษ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 8
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สมาชิกสภา อบต.
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
7 : กองสวัสดิการสังคม